Wizja Ośrodka

1. Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia.
2. Stwarzamy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów.
3. Kształtujemy u dzieci właściwe postawy: uczymy szacunku, tolerancji, wzajemnej pomocy, zrozumienia.
4. Kształtujemy u dzieci nawyki sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.
5. Nasz Ośrodek jest czysty, zadbany i nowoczesny.
6. Przygotowujemy każdego ucznia do sprawnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie.
7. Rozwijamy zainteresowania i zdolności twórcze w zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach działających na terenie Ośrodka.
8. Przygotowujemy uczniów do dalszych etapów kształcenia.
9. Udostępniamy wychowankom pomoce naukowe, zbiory biblioteczne, sprzęt komputerowy i audiowizualny.
10. Planujemy również wprowadzić od pierwszej klasy zajęcia z informatyki.
11. Kadra pedagogiczna ma wysokie kwalifikacje i jest przyjazna uczniom.
12. Nauczyciele systematycznie doskonalą swój warsztat pracy poprzez wewnątrzszkolne i zewnątrz szkolne formy doskonalenia zawodowego.
13. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
14. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
15. Rzetelnie realizujemy cele i zadania zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty, w szkolnym programie wychowawczym, profilaktycznym, Statucie Ośrodka i WSO.

Uczeń kończący szkołę potrafi stosować wiedzę w praktyce, jest dobrze przygotowany do dalszego etapu kształcenia.

Uczeń ma uporządkowany system wartości, wykazuje sie samodzielnością, uczciwością, tolerancją i odpowiedzialnością.

Uczeń aktywnie korzysta z bazy szkoły oraz ośrodków dydaktycznych wspomagających jego rozwój.

Uczeń kończący szkołę prezentuje postawy proekologiczne, potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych.

Uczeń zdobywa wiedzę w aktywny i twórczy sposób korzystając z najnowszych metod nauczania.

Wszyscy pracownicy znają i przestrzegają ustalone prawem normy postępowania.

Współpraca i przepływ informacji między wszystkimi pracownikami Ośrodka jest dobra.

Nauczyciele zdobywają kolejne szczeble awansu.

Nauczyciele tworzą projekty, które umożliwiają pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla Ośrodka.

Ośrodek posiada sale gimnastyczną, specjalistyczne gabinety.

Ośrodek posiada mała architekturę.

Misja Ośrodka

        Nasz Ośrodek jest miejscem, gdzie stwarza sie warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazuje się tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów. Ośrodek pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy sie o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje jak pożytecznie spędzić wolny czas. Uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężać niepowodzenia szkolne.
W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji. W stosunku do dziecka jesteśmy taktowni i dyskretni, podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia w ramach jego możliwości.
Ośrodek w swym procesie wychowawczo - dydaktycznym uwzględnia pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje. W Ośrodku istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczyciela, a atrakcyjnością różnorodnych form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględniać różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd Ośrodek nasz jest bliżej świata i życia codziennego. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i talentów (uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych), uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie, aby przyczyniać się do rozwoju własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. Zdobywają wiedzę potrzebną do realizacji zadań społecznych i kształtowania więzi międzyludzkich. W procesie kształcenia Ośrodek tworzy model wychowanka otwartego na zdobycze techniki, informatyki, promuje osobowość sprawną  fizycznie.