MOŻESZ WIĘCEJ – program rozwoju kompetencji kluczowych i indywidualnego wsparcia dla uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Informacje o projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-30-0199/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 01-07-2018r. do 30-06-2019r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 248 080,54 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUREPEJSKICH: 210 868,45 PLN
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 „Edukacja” Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 154 uczennic i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, uczących się w szkole podstawowej i gimnazjum przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile oraz podniesienie kompetencji 20 nauczycieli w obszarze dydaktyki specjalnej z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania ucznia z prawidłowymi zaburzonym rozwojem.

Projekt polega na:

 • zorganizowaniu zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze oraz umiejętności pracy zespołowej, uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • zorganizowaniu zajęć dodatkowych ukierunkowanych na indywidualne wsparcie rozwoju uczniów i uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • szkoleniach dla nauczycieli podwyższających kompetencje w zakresie metod nauczania
 • uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażeniu pracowni w sprzęt.


SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELENIA WSPARCIA OBEJMUJE:

ZADANIE 1 – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI PODWYŻSZAJACE KOMPETENCJE
W ZAKRESIE METOD NAUCZANIA UCZNIÓW I UCZENNIC ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.07.2018 – 30.09.2018
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – zostanie wskazane niezwłocznie po wyborze wykonawcy

 • MODUŁ I – prowadzenie zajęć zgodnie z zasadami neurodydaktyki w oparciu o metodę eksperymentu.
 • MODUŁ II -warsztaty z prowadzenia zajęć w sali doświadczania świata i ogrodzie polisensorycznym
 • MODUŁ III – szkolenie na bazie metody integracji sensorycznej, ukierunkowane na techniki pracy z uczniami z zaburzeniami.

ZADANIE 2 – ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZE ORAZ UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEJ UCZNIÓW I UCZENNIC Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.06.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła

 • MODUŁ I - młody odkrywca: geografia + przyroda
 • MODUŁ II - młody odkrywca: chemia + fizyka
 • MODUŁ III - młody odkrywca: matematyka
 • MODUŁ IV - gry zespołowe i choreoterapia


ZADANIE 3 – ZAJĘCIA DODATKOWE UKIERUNKOWANE NA INDYWIDUALNE WSPARCIE ROZWOJU UCZNIÓW I UCZENNIC Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

OKRES REALIZACJI ZADANIA – 01.09.2018 – 30.06.2019
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile, ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła

 • MODUŁ I -zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 • MODUŁ II -zajęcia w Sali doświadczania świata
 • MODUŁ III -zajęcia z integracji sensorycznej
 • MODUŁ IV -zajęcia z rozwoju motoryki małej i dużej
 • MODUŁ V – logo terapia
 • MODUŁ VI – gimnastyka korekcyjnaBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W PILE

Informacje o projekcie:
NR PROJEKTU: RPWP.09.03.03-30-0011/16
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 07-07-2016r. do 30-07-2018r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 289 448,78 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUREPEJSKICH: 3 999 721,43 PLN
Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego” Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej dzieci i młodzieży w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile. Realizację projektu zaplanowano na okres od 07.07.2016 do 30.06.2018r.


Opis działań planowanych do realizacji:

1. Budowa sali gimnastycznej, w której będzie znajdować się boisko sportowe oraz siedem sal terapeutycznych.
2. Wykonanie zagospodarowania terenu, w tym: budowa boisk - wielofunkcyjnego, do siatkówki, skocznia do skoku w dal, plac rehabilitacyjny, ogród polisensoryczny.
3. Zakup wyposażenia sali gimnastycznej, sal terapeutycznych oraz istniejących sal lekcyjnych.

Dnia 22 maja 2017 roku przedstawiciele Powiatu Pilskiego, w składzie Eligiusz Komarowski Starosta Pilski, Przemysław Pochylski Etatowy Członek Zarządu Powiatu w Pile oraz Tomasz Pawłowski Skarbnik podpisali umowę nr RPWP.09.03.03-30-0011/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile”. Całkowita wartość projektu wynosi 7 289 448,78 zł.

Inwestycja pn. "Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile" zakończona!

Powiat Pilski zrealizował projekt pn. „Budowa Sali Gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” przy ul. Śniadeckich 27.

Całkowita wartość: 7 289 448,78 PLN. Na jego realizację Powiat Pilski zdobył dofinansowanie w kwocie 3 999 721,43 PLN ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej”.

Dnia 4 września br. miało miejsce uroczyste otwarcie nowych obiektów sportowych przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej, przy ul. Śniadeckich w Pile.

- Profesor Maria Grzegorzewska, patronka tego ośrodka w swoich „Listach do młodego nauczyciela” pisała: Trzeba być człowiekiem i czynić dobro. I taka idea przyświecała wszystkim, którzy zaangażowali się w budowę tej wspaniałej sali gimnastycznej z zespołem boisk i placów rehabilitacyjnych dla uczniów wymagających naszej specjalnej opieki i troski - mówił Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski podczas tego uroczystego wydarzenia.

To był historyczny moment i bardzo ważna data dla tej placówki. Ośrodek dla dzieci i młodzieży, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi, w którym mieści się szkoła podstawowa i średnia, a w którym edukację i rehabilitację otrzymują osoby nawet do 24 roku życia, powstał ponad 50 lat temu i dotąd jego wychowankowie ćwiczyli w małych salkach albo na korytarzu. Otwarcie nowej Sali gimnastycznej z boiskami wielofunkcyjnymi, salkami do rehabilitacji, jak przyznała Justyna Michaelis-Nowak, wicedyrektor placówki, jest krokiem milowym w długiej historii ośrodka.

- Dotąd ze względu na brak bazy sportowej, uczniowie mogli trenować jedynie biegi przełajowe... o grze w siatkówkę, w piłkę nożną, ręczną, w kosza, tenisa ziemnego, skoku w dal mogli jedynie pomarzyć -  podkreśliła.

Teraz wychowankowie, dla których sport to najlepsza rehabilitacja, mają nowoczesną bazę, oprócz boisk, np. ogród polisensoryczny, przypominający plac zabaw, w którym poprzez zabawę rozwijają zmysły słuchu, dotyku, poznają strukturę różnych materiałów. W budynku Sali gimnastycznej, gdzie mieści się także boisko do gry w piłkę nożną, kosza, siatkówkę, znajdują się także salki specjalistyczne do zajęć indywidualnych, np. sala doświadczania świata ma łóżko wodne, sala do rehabilitacji przypomina nowoczesną siłownię, jest salka logopedyczna, do gimnastyki korekcyjnej, słowem jest wszystko, co ma być. Nowoczesne, wykonane w najlepszym  stylu, przemyślane od początku do końca. Wokół ośrodka teren został na nowo zagospodarowany, są nowe drogi, chodniki, nowa zieleń i nowy płot.

Całość kosztowała prawie 7 mln 300 tys. zł. Ale Powiat Pilski, który jest inwestorem, pozyskał blisko 4 mln zł z funduszy europejskich ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cała inwestycja powstała w rekordowym tempie, w niespełna rok. Kamień węgielny wmurowano dokładnie 16 października 2017 roku. Wykonawcą inwestycji była pilska firma Pil-Building.

Otwarcie było uroczyste i radosne. Przybyli radni Rady Powiatu, radni Rady Miasta, dyrektorzy szkół, uczniowie, rodzice, przedstawiciele wykonawcy.

KLIKNIJ i zobacz film
czytaj więcej

 

Archiwum