Nasz Ośrodek jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki i rozwoju w aspekcie biopsychospołecznym dla dzieci od wielu niemowlęcego do ukończenia 24 roku życia. Przekazuje sie tu wiedzę i kształtuje umiejętności, motywuje do sumiennej pracy, rozwija zainteresowania uczniów.
Ośrodek pomaga rodzicom w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, pokazuje, jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki. Pielęgnuje tradycję szkolną, regionalną i narodową. Wspiera dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomaga przezwyciężać niepowodzenia szkolne. W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji i akceptacji.
W stosunku do dziecka jesteśmy taktowni i dyskretni. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia w ramach jego możliwości. Ośrodek w swym procesie wychowawczo - dydaktycznym uwzględnia pracę wychowawczą rodziny i środowiska, w którym funkcjonuje.
W Ośrodku istnieje ścisła zależność pomiędzy umiejętnościami nauczycieli, a atrakcyjnością różnorodnych form działania. Integracja między przedmiotowa pozwala uwzględniać różne metody pracy w obszarach zainteresowań uczniów, stąd Ośrodek nasz jest po prostu bliżej świata i życia codziennego. Wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zdolności i talentów (uczestnicząc w różnych zajęciach pozalekcyjnych), uczą się pełnienia przyszłych ról w społeczeństwie, aby przyczyniać się do rozwoju własnych osobowości, środowisk regionalnych oraz swojej ojczyzny. Zdobywają wiedze potrzebną do realizacji zadań społecznych i kształtowania więzi między ludzkich.
W procesie kształcenia Ośrodek tworzy model wychowanka otwartego na zdobycze techniki, informatyki, promuje osobowość sprawną fizycznie.

Nasz Ośrodek posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną przygotowaną do pracy z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zatrudniamy:
- pedagogów specjalnych
- surdopedagogów
- logopedów
- psychologów

Bogata baza dydaktyczną, między innymi:
- sala doświadczania świata
- nowoczesna pracownia komputerowa
- Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

Nasz absolwent:
- jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie
- prezentuje właściwe podstawy społeczne i emocjonalne
- ma uporządkowany system wartości, wykazuje sie odpowiedzialnością, uczciwością, tolerancją
- jest przygotowany do dalszego etapu kształcenia