Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile brał udział w dwóch edycjach ogólnopolskiego programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” w 2012 i 2013r. Decyzja o przystąpieniu do tego programu była podyktowana chęcią włączenia się w działania bliskie założeniom Ośrodka, których naczelnym celem jest wychowanie młodego człowieka zgodnie z przyjętym systemem wartości w duchu miłości, mądrości, dyscypliny i szacunku dla innych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym adekwatnie do możliwości intelektualnych.

   W programie wzięli udział uczniowie klas I-III gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W realizację niektórych obszarów programu włączone zostały również dzieci ze szkoły podstawowej.

Zadania realizowano na terenie szkoły i internatu w następujących obszarach:
1. Przeprowadzono debaty uczniowskie nt. państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym wiedzę uczniów.
2. Przeprowadzono szkolne konkursy nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości) – prace prezentowano w Ośrodku.
3. Przeprowadzono spotkania uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.
4. Przeprowadzono pogadanki we wszystkich klasach nt. Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
5. Przeprowadzono konwersatoria nt. Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.
6. Przeprowadzono konwersatoria nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do „paczki".
7. Przeprowadzono konwersatoria pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować podstawy akceptujące niepełnosprawność.
8. Przeprowadzono konwersatoria pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub „eurosieroctwa", gdzie szukać pomocy?
9. Przeprowadzono konwersatoria nt. Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...
10. Wykonano dodatkowe zadania związane z tematyką programu jak np. nakręcono 2 filmy pt.: „Jak nie palić, nie pić i nie zwariować” i „Odważ się zrozumieć” (nagrodzone na konkursach zewnętrznych); przeprowadzono zajęcia pod hasłem „Szanuję świat, innych, siebie”, zorganizowano liczne wystawy i konkursy.

W rezultacie przeprowadzonych działań osiągnęliśmy następujące efekty:
§ wzmocnione zostały wśród uczniów zachowania bezpieczne,
§ uwrażliwiono uczniów na problemy uzależnień,
§ uświadomiono uczniów nt. powodów i skutków przyjmowania środków uzależniających,
§ wzmocniono samooceny i postaw asertywnych wśród młodzieży,
§ stworzono bazę informacyjną dla rodziców na temat instytucji wspierających w trudnych sytuacjach życiowych,
§ poszerzono zakres wspólnych oddziaływań z policją, strażą pożarną, opiekunami społecznymi, pracownikami sądu,
§ nawiązano współpracę z europosłami z regionu wielkopolski,
§ zbudowano w środowisku lokalnym obraz osoby niepełnosprawnej intelektualnie, jako wartościowego członka społeczeństwa.

 

Koordynatorzy programu „Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” w składzie:

 Marzena Osińska-Biała, Anna Jakubowska,

Małgorzata Bazelak i Alina Wenzel-Kluczek

składają podziękowania dla

 Dyrektora, Grona Pedagogicznego, Wychowawców

 i wszystkich osób zaangażowanych w prace podjęte

przy realizacji powyższych działań.

Dziękujemy za życzliwość i ofiarność życząc jednocześnie

         powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.